Mgr., Mgr. Anna Lukáčová Havrilová

Vzdelanie:

Stredná zdravotnícka škola v Prešove

Vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná všeobecná sestraVysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv.Alžbety v Prešove
 • ošetrovateľstvo, titul: magister


Prešovská Univerzita v Prešove
 • filozofia v špecializácii etika, titul: magister
 

Odborné stáže, kurzy a školenia:

 • Osvedčenie o tréningu a školení „Základy starostlivosti o pacienta so stómiou“ (vydala f. Conva Tec A Bristol-Myers Squibb Company 15.10.1999)
 • Medzinárodný certifikát  Bazálnej stimulácie základný kurz ( vydal INSTITUT Bazální stimulace s.r.o. Frýdek Místek 9/2008)
 • Medzinárodný certifikát Bazálnej stimulácie nadstavbový inovačný kurz  Bazálnej stimulácie   ( vydal INSTITUT Bazální stimulace s.r.o. Frýdek Mistek 8/2009)
 • Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou ANDRAGOGICKÉ MINIMUM PRE LEKTOROV VO VZDELÁVANÍ DOSPELÝCH (vydala Akadémia vzdelávania Bratislava, 06.06.2010)
 • Certifikát o absolvovaní podujatia: REMINISCENCIA – využitie spomienok v práci so seniormi (vydal: Cesta a Život n.o., Prešov, 11.09.2012)
 • CERTIFIKÁT o spôsobilosti zabezpečiť  vykonávanie indikácie a podávania transfúznych liekov (vydal :FNsP J. A. Reimana v Prešove 03/2014)
 • Potvrdenie o absolvovaní študijného programu sústavného vzdelávania : NEODKLADNÁ PODPORA ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ (vydal: FNsP J. A.Reimana v Prešove 18.12.2014)
 • Certifikát KURZ INŠTRUKTORA PRVEJ POMOCI (vydal FALCK Košice 12/2020)

Prax:

 • MUDr. Kohiová,Interná ambulancia s denným stacionárom Prešov
 • FNsP J. A. Reimana, Prešov, oddelenie cievnej chirurgie, sestra pri lôžku
 • NsP J. A. Reimana Prešov, chirurgické oddelenie, staničná sestra
 • KÚNZ Hradec Králové NsP Nový Bydžov, oddelenie chirurgie, sestra pri lôžku

Špecializácia na:

Člen tímu Osteocentrum:

04/2021

Aktuálna pracovná pozícia: